ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว

 

 

                                                   สัญญาเช่าตึกแถว

 

 

 

                         สัญญานี้ทำที่..............เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ.

..................ระหว่าง............................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่...................................

ตำบล/แขวง................อำเภอ/เขต.................จังหวัด..........................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ

................................. อยู่บ้านเลขที่..........................ตำบล/แขวง.....................................

อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ

เรียกว่า   “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

          ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันไว้มีข้อความดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงรับเช่าตึกแถวเลขที่............................

ถนน...............................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต................................

จังหวัด..........................................เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบการค้า มีกำหนดเวลา............

ปี(..........................    ) นับตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............... ถึงวัน

ที่................. เดือน......................พ.ศ. ..........และผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้เดือละ....................

บาท(.....................................)

           ข้อ 2 ผู้เช่ายอมชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่...............ของ

เดือนทุกๆ เดือน

           ข้อ 3 ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้มอบเงินประกันค่าเช่า....................เดือน

จำนวน............บาท(.....................................) และเป็นประกันค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ

โทรศัพท์จำนวน..........................(.....................................) ซึ่งผู้ให้เช่าได้รับชำระเงินไว้

แล้ว และเงินจำนวนนี้เป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงโดยผู้เช่ามิ

ได้ผิดสัญญาและมิได้ค้างชำระเงินต่างๆ ตามสัญญานี้ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนนี้ให้เมื่อการเช่า

สิ้นสุดลง ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้เช่า และหรือ

บริวารของผู้เช่า และผู้เช่ามิได้จัดการซ่อมแซมให้คืนดีอยู่ในสภาพเดิม ผู้ให้เช่ามีสิทธิยึดเงิน

ประกันนี้ไว้เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า เหลือเท่าใดจึงคืนให้ผู้เช่าไป หากเงินประกันนี้ไม่พอ

กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องเงินจากผู้เช่าเพิ่มขึ้นจนครบจำนวนค่าซ่อม

แซมนั้นๆ

          ข้อ 4 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะเป็นผู้รับภาระชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศัพท์ และจะนำใบเสร็จการชำระเงินมามอบให้ผู้ให้เช่าในวันชำระค่าเช่าของทุกเดือน

          ข้อ 5 ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า

          ข้อ 6 ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าดังเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และ

ต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย

          ข้อ 7 ถ้าผู้เช่าประสงค์จะดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมสถานที่เช่านี้ จะต้องเสนอแบบแปลน

รายการให้ผู้ให้เช่าพิจารณา เมื่อผู้ให้เช่าให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้วผู้เช่าจึงจะทำได้ สิ่งก่อ

สร้างเพิ่มเติมนี้ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าทันที ผู้เช่าจะรื้อถอนไปไม่ได้ และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ก็มิได้ด้วย

           ข้อ 8 บรรดาสิ่งที่ผู้เช่านำมาตกแต่งในสถานที่เช่า ถ้าเป็นสิ่งที่ติดตรึงตรากับตัวตึกแล้ว เมื่อ

สัญญาเลิกกันหรือสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะรื้อถอนไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น

หนังสือจากผู้ให้เช่า

            ข้อ 9 ผู้เช่าสัญญาว่าจะนำอาคารที่เช่านี้ไปประกันอัคคีภัยไว้เป็เงิน.............................

บาท(........................) กับบริษัทที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบด้วย โดยผู้เช่าเป็นผู้เสียเบี้ยประกัน และระบุ

ชื่อผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และมอบกรมธรรม์ประกันภัยนั้นให้ผู้

ให้เช่ายึดถือไว้

             การประกันนี้ให้ประกันเป็นระยะติดต่อกันไปตลอดอายุสัญญาเช่านี้

             ข้อ 10 ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นครั้งคราว

ในเวลาและระยะอันสมควรได้ ถ้าผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าเห็นว่าทรัพย์สินที่เช่าหรืออุปกรณ์

เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ติดอยู่กับทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และหรือน่าจะ

เป็นอันตรายเสียหาย ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วย

ทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง ซึ่งผู้เช่าจะต้องรีบดำเนินการโดยพลัน หากละเลยและเกิดความเสีย

หายอย่างใดๆ ขึ้น ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

            ข้อ 11 ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าประสงค์

จะขอต่อสัญญาเช่านี้ต่อไปอีก ผู้ให้เช่าก็มีความยินดีที่จะต่ออายุสัญญาให้ โดยผู้เช่าจะต้องแจ้ง

ความจำนงยืนยันขอต่ออายุสัญญาเช่านี้ไปยังผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า โดยมีเงื่อนไขว่าผู้

เช่าต้องมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่ามาก่อนเมื่อผู้เช่าได้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือยืนยันไปยังผู้ให้

เช่าดังกล่าวในวรรคต้นแล้ว ผู้ให้เช่าจะปฏิเสธมิได้ และผู้ให้เช่ายอมให้ถือว่าการแจ้งความจำนงขอ

ต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว ก่อให้เกิดสัญญาเช่ามีอายุต่อไปอีก..................ปีนับต่อจากวันสิ้น

อายุสัญญาเช่านั้น

           ข้อ 12 ถ้าผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญานี้ก็ดี หรือผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม

สัญญานี้ด้วยเหตุใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเสียดังจะกล่าวในข้อต่อไป

ก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันตามที่กล่าวในข้อสามไว้ทั้งหมด

            ข้อ 13 ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา

เช่าได้ทันที    นอกจากนี้ ในระหว่างอายุสัญญาเช่านี้ ถ้าผู้เช่าถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้ม

ละลาย ตามคำสั่งศาลก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องบอกเลิก

          ข้อ 14 ในกรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าสัญญาว่าผู้เช่าและ

บริวารของผู้เช่าจะออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าโดยขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารออกไปด้วย

แล้วส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพดีและเป็นปกติที่จะให้ผู้ให้เช่าใช้ประโยชน์ได้

ทันที ทั้งนี้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 7  วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลง หากพ้นกำหนด

เวลาดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ายังไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆ อันมิใช่เป็นเพราะความ

ผิดของผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายวัน วันละ................บาท

(.............................) จนกว่าผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว และหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาดังกล่าวภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้

เช่าเป็นผู้ดำเนินการเองโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไป

เพราะเหตุที่เข้าดำเนินการดังกล่าว และผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอย่าง

ใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เช่าด้วย

           ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าตกลง

ว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เช่า

           ข้อ 16 ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้กับผู้เช่าแล้ว และผู้เช่าได้

ตรวจดูแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพดีและเป็นปกติที่ผู้เช่าจะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ทุกประการแล้ว

 

         สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและต่างเข้าใจความในสัญญาดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                    ลงชื่อ..........................................ผู้ให้เช่า

(..........................................)

ลงชื่อ..............................................ผู้เช่า

(..........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

ลงชื่อ............................................พยาน

(..........................................)

 

 

 ___________________________________________________________________________________

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน