ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)

  

                                                                                                                                    

สัญญาเช่า

 

 

ทำที่……………………………………………

วันที่ ………………………เดือน………… ………พ.ศ.……………

 

สัญญาเช่าฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที่…….….……………..

ถนน…………………ตำบล/แขวง…………………………………

อำเภอ/เขต………………………… จังหวัด…………………………...………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

กับ…………………….อายุ………….ปี อยู่บ้านเลขที่………………… ถนน …………………………ตำบล/แขวง…………….………………อำเภอ/

เขต……………………..จังหวัด……………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้ง

สองฝ่ายตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความกันดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินคือ …………………………………..

….…………………………………………..……………………………………..เพื่อประโยชน์ที่ผู้เช่าใช้

…………………………………..โดยกำหนดระยะเวลาการเช่ากันไว้……………………………………

นับแต่วันที่…………………………………..ถึงวันที่…………………………………………………..

 

ข้อ 2. ผู้เช่าตกลงชำระเงินค่าเช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน โดยกำหนดชำระภายในวันที่

……………………….. ขอแต่ละเดือนทุกเดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ………………………….บาท

(……………………………………)

 

ข้อ 3. ในวันทำสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้รับเงินล่วงหน้าเป็นประกันการเช่าและค่าเสียหายไว้จากผู้เช่า

เป็นจำนวน……………………..บาท (……….………………….…………………………………..)

 

ข้อ 4. การชำระค่าเช่านั้น ผู้เช่าจะต้องนำเงินค่าเช่าไปชำระกับผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า

และการที่ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าไปเก็บค่าเช่ากับผู้เช่า ย่อมไม่เป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้

เช่าดังกล่าว

 

ข้อ 5. ค่าภาษีโรงเรือน ผู้เช่าเป็นผู้เสียแทนผู้ให้เช่าตามอัตราที่ให้เช่าในสัญญา หากเจ้าพนักงาน

ประเมินเรียกเก็บเกินอัตราค่าเช่าในสัญญานี้ผู้เช่าก็ต้องเป็นผู้เสีย ค่าบำรุงภาษีท้องที่และภาษี อื่น

ๆ ซึ่งเกี่ยวกับที่ดิน อาคารเช่าที่รัฐบาลจะตราขึ้นไว้เป็นกฎหมายต่อไป ในภายภาคหน้า ผู้เช่า

ยินยอมเสียแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้นเท่าที่ผู้ให้เช่าได้เสียตามกฎหมาย

 

ข้อ 6. ผู้เข่าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอย่างอื่นนอกจากที่จะระบุไว้ในข้อ 1. แห่งสัญญานี้ได้รับ

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า แต่ผู้เช้าจะใช้ทรัพย์สินที่เช่าเพื่อการอันไม่ชอบด้วย

กฎหมายนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด

 

ข้อ 7. ผู้เช่าต้องรักษาทรัพย์สินที่เช่ามิให้ชำรุดโทรมไปกว่าเดิมและยอมให้ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้

ให้เช่า เข้าตรวจดูห้องเช่าได้เสมอในเวลาอันสมควร หากตึกที่เช่าเกิดชำรุดเสียหายและผู้เช่าเพิก

เฉยเสีย ไม่ยอมซ่อมแซมให้มีสภาพดีดังเดิมภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้

บอกกล่าวให้ผู้เช่าซ่อมแซม ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายได้ทันที เมื่อผู้ให้เช่า

ได้จ่ายเงินค่าซ่อมแซมไปเท่าใด ผู้เช่าจะต้องชดใช้เงินค่าซ่อมคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทั้งสิ้น

 

ข้อ 8. ผู้เช่าจะดัดแปลง หรือต่อเติมทรัพย์สินที่เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์

อักษรก่อนจึงจะทำได้ ถ้าเกิดการเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้เช่ายอมรับผิดให้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

 

ข้อ 9. บรรดาสิ่งก่อสร้าง หรือซ่อมแซมลงในบริเวณทรัพย์สินให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าออกจากห้องเช่า

ห้อมมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันขาด และสิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมดังกล่าวแล้วนั้นต้องตกเป็น

ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้น โดยผู้เช่าจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้เลย

 

ข้อ 10. ผู้เช่าต้องจัดการในบริเวณทรัพย์สินที่เช่า อย่าให้มีสิ่งโสโครกและกลิ่นเหม็นไม่ดำเนินการ

ทำการค้าใด ๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือทำให้เกิดเสียงเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือเป็นอันตราย

ต่อทรัพย์สินที่เช่า หรืออาจเกิดอันตรายได้ง่าย

 

ข้อ 11. ผู้เช่าต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายหรือบุบสลายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ที่เช่าเพราะ

ความผิดของผู้เช่าหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่า หรือบุคคลที่จัดเข้าเป็นบริวารผู้เช่า

 

ข้อ 12. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่เอาทรัพย์สินที่เช่าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและ

จะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่อาศัย ดำเนินการค้าขายหรือรับใช้ในหน้าที่ใด ๆ ภายในทรัพย์สินที่

เช่าเว้นแต่จะได้นับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ข้อ 13. ถ้าผู้เช่าจะประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สมบัติ หรือสินค้าของตนภายในบริเวณทรัพย์สินที่

เช่า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะประกันอัคคีภัยได้

 

ข้อ 14. ถ้าผู้เช่าผิดสัญญา ไม่ชำระค่าเช่าตามกำหนดในข้อ 2. ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันสิ้นสุดลง

โดยมิต้องบอกเลิกสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าย่อมทรงสิทธิไว้ในการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่าได้

โดยพลัน และผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่าย้ายบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปจากทรัพย์สินที่เช่า อีก

ทั้งยินยอมให้ผู้เช่านำกุญแจมาปิดทรัพย์สินที่เช่า เพื่อเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

ได้

 

ข้อ 15. ผู้ให้เช่าย่อมใช้สิทธิบอกกล่าว ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญานี้หรือเรียก

ค่าเสียหายกับผู้เช่าได้ทันที เมื่อปรากฏว่าผู้เช่าผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือ

หลายข้อรวมกัน

 

ข้อ 16. ผู้เช่ายอมชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินค่าเช่าที่ค้างชำระผู้ให้เช่า

หรือค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าเรียกเอาจากผู้เช่าได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไปเพื่อ

การทวงถามให้ชำระค่าเช่าอีกด้วย

 

ข้อ 17. ผู้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารของผู้เช่า และส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่า

ในสภาพปกติทันทีเมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือเลิกกัน หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้เช่ายอดชดใช้ค่าปรับ

ให้แก่ผู้ให้เช่าในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่สัญญาเช่านี้เลิกกันหรือ

สัญญาเช่านี้สิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว หรือผู้ให้เช่าได้

หลับเข้าครอบคลองทรัพย์สินที่เช่าด้วยตนเอง

 

ข้อ 18. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้ตรวจตราทรัพย์สินที่เช่าแล้ว เห็นว่ามีสภาพปกติดีทุกประการ

และผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ทุกประการแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายและฉบับ

 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้เช่า

(……………………………………)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้เช่า

(……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

 (……………………………………)

ลงชื่อ……………………………………พยาน

(……………………………………)

 

 ____________________________________________________________________________________

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน