ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร

 

                         สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร

 

                                                                           วันที่.....เดือน.........พ.ศ...............

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง….............

โดย............................ซึ่งในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ “ฝ่ายหนึ่ง

กับ...................อายุ ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ……………หมู่ที่ ..........….

ถนน ..........แขวง/ ตำบล ……………….เขต/อำเภอ.............................

จังหวัด................ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่าซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมทำข้อตกลงและเงื่อนไขกันดังมีข้อความต่อไปนี้

 

          ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าซื้อตกลงยินยอมให้ผู้เช่าซื้อ เช่าซื้อที่ดินและอาคารในที่ดินแปลงหมายเลข

ที่.............(ตามแผนผังแนบท้ายสัญญานี้) ในโฉนดหรือส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่...... เลขที่ดิน

ระวาง.......ตำบล.........อำเภอ..........จังหวัด…………… เป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณ..........ตารางวา

กว้างประมาณ........เมตรยาวประมาณ..........เมตร และอาคารบ้านเลขที่............

ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเช่าซื้อกันตามสภาพของอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจำนวนหนึ่งหลัง

ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เช่าซื้อได้ไปตรวจดูสภาพอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ง หาก

เนื้อที่ที่ดินซึ่งมีการแบ่งแยกแล้วมีจำนวนขาดเหลือเกิน ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายยินดีตกลงให้ลดหรือเพิ่มจำนวนเงินตามเนื้อที่ในโฉนดเป็นราคาตารางวาละ.......บาท

(..............)

 

          ข้อ ๒. ผู้ให้เช่าซื้อได้ตกลงราคาที่ดินและอาคารตามสัญญาใน ข้อ ๑. ในขณะทำสัญญานี้

ชำระเงินให้ไม่ครบจำนวนนี้ ส่วนที่เป็นราคาเงินสดคงเหลืออยู่เท่าใด ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่า

ซื้อคิดอัตราดอกผลเช่าซื้อได้ร้อยละ............บาทต่อปี นับตั้งแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป จนกว่า

จะชำระเงินครบถ้วนตามสัญญานี้

 

          ข้อ ๓. ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อได้ขอชำระเงินล่วงหน้าไว้เป็นเงิน....................บาท

(...............) และคงค้างอยู่อีกเป็นราคาเงินสดสุทธิ..........บาท(...............)โดยผู้เช่าซื้อต้องชำระ

พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้อตามสัญญาใน ข้อ ๒.  คิดเป็นราคาเช่าซื้อ ซึ่งต้องชำระเป็นรายงวด งวดละ

ไม่น้อยกว่า ...................บาท(................) มีกำหนดระยะเวลา......... เดือน โดยให้ชำระภาย

ในวันที่..........ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน.......... โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ......พ.ศ......เป็นต้น

ไป   

          ถ้าหากยังมีราคาเงินสดสุทธิหรือราคาเช่าซื้อคงเหลืออยู่อีก เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา

ใน ข้อ ๓. ให้ผู้เช่าซื้อชำระให้ครบถ้วนในงวดสุดท้ายด้วยวิธีการชำระเงินรายงวดของผู้เช่าซื้อที่

ชำระในแต่ละงวด ให้ผู้เช่าซื้อจัดชำระเป็นดอกผลเช่าซื้อก่อน แล้วที่เหลือก็ให้หักเป็นราคาเงินสด

ประจำงวดนั้น ๆ คิดคงเหลือเป็นราคาเงินสดสุทธิคงเหลือแต่ละงวด

 

           ข้อ ๔. ในกรณีทีผู้เช่าซื้อขอชำระราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิ

คงเหลือก่อนกำหนด ผู้ให้เช่าซื้อ จะไม่คิดดอกผลเช่าซื้อสำหรับส่วนของราคาเงินสุทธิที่ลดลงหรือ

หมดไป เนื่องจากการขอชำระราคาเงินสดประจำงวดหรือราคาเงินสุทธิคงเหลือตามระยะเวลาที่

ชำระก่อนกำหนดนั้น แต่ผู้ให้เช่าซื้อเรียกเป็นค่าชดเชยจากผู้เช่าซื้อได้ในอัตราร้อยละ ๑ ของ

ราคาเงินสดประจำงวด หรือส่วนของราคาเงินสดสุทธิที่ผู้เช่าซื้อชำระ

 

         ข้อ ๕ ผู้เช่าซื้อขอรับรองว่าผู้เช่าซื้อมีความสามารถในการชำระราคาเช่าซื้อตามสัญญานี้ได้

โดยมีรายได้ประจำเดือน เดือนละไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราการชำระเงินรายงวด และมีความ

สามารถในการทำนิติกรรมตลอดจนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบของ

ทางราชการกำหนดในระหว่างเวลาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อจัดหาสถาบันการเงิน

หรือธนาคารรับจำนองเพื่อให้ผู้เช่าซื้อจะได้มีโอกาสชำระราคาเช่าซื้อ พร้อมทั้งดอกผลเช่าซื้อใน

อัตราที่ไม่เกินกว่าที่ได้ชำระกับผู้ให้เช่าซื้อและเพื่อจะชำระราคาเช่าซื้อให้กับผู้เช่าซื้อได้ก่อน

กำหนดในสัญญา โดยผู้เช่าซื้อจะต้องนำหลักฐานซึ่งแสดงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

ใช้ในการการประกอบการกู้เงินผ่อนชำระกับสถาบันการเงินนั้นๆ มามอบให้กับผู้เช่าซื้อเพื่อ

พิจารณาก่อน ภายในเวลา ๑๕ วันนับตั้งแต่วันทำสัญญาดังนี้

          ๑. บัตรประจำตัวหรือบัตรข่าราชการหรือองค์การ (ถ่ายเอกสาร)

          ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

          ๓. ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตร แล้วแต่กรณี

          ๔. ใบรับรองอัตราเงินเดือน (สำหรับข้าราชการใช้แบบฟอร์มของทางราชการ มีผู้ลงนาม

รับรองระดับหัวหน้ากองขึ้นไป สำหรับลูกจ้างเอกชนใช้แบบฟอร์มของบริษัท ห้างร้าน โดยมีผู้

จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง)

          ๕.ในกรณีผู้กู้มีบิดามารดา มีสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ก็ต้องถ่ายเอกสารสำเนาใบต่างด้าวไป

ด้วย (หน้า ๑ ถึง หน้า ๕ และหน้าต่ออายุการเสียค่าธรรมเนียมครั้งสุดท้าย)

           ๖.ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมนำหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๑ - ๕ ข้างต้นไปด้วย

เมื่อผู้ให้เช่าซื้อได้พิจารณาคุณสมบัตรของผู้เช่าซื้อครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้ผู้เช่าาซื้อต้องไป

ยื่นเรื่องขอกู้กับสถาบันการเงินที่ผ็ให้เาซื้อจัดหา ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ให้เช่า

ซื้อได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

 

          ข้อ ๖. ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่นำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปให้บุคคลอื่นเช่าหรือเช่าซื้อช่วง ตลอด

จนไม่ต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อเสียก่อน หรือใช้

ทรัพย์สินนั้นให้เป็นที่เสียหายหรือรบกวนสิทธิ์ของผู้อื่น พร้อมทั้งจะต้องบำรุงดูแลรักษา หรือซ่อม

แซมทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้คงอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากผู้เช่าซื้อมิได้ปฏิบัติตามดังกล่าว ผู้ให้เช่า

ซื้อมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและบอกเลิกสัญญาก็ได้ หากได้มีหนังสือบอกเลิกล่วงหน้าครบกำหนด

๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกเลิกแล้วผู้เช่าซื้อยังไม่สามารถแด้ไขสิ่งบกพร่อง

หรือปฏิบัติตามสัญญาให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ให้เช่าซื้อได้อีก

 

          ข้อ ๗. หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินรายงวดในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่า

ซื้อเรียกค่าปรับได้ ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้เช่าซื้อพึงเรียกได้ตามกฎหมาย

 

          ข้อ ๘. ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อ ให้สูงกว่าที่กำหนด

ไว้ในสัญญาข้อ ๒. ผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะทำได้โดยให้มืหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อ

ทราบล่วงหน้าแล้ว ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกผลเช่าซื้อกัน และผู้เช่าซื้อจะต้องชำระ

ดอกผลเช่าซื้อในอัตราใหม่ต่อไป

 

          ข้อ ๙. ถ้าผู้เช่าซื้อต้องการจะโอนสิทธและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้

ต่อเมื่อมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบ และจะต้องได้รับความยินยอมเสียก่อน

จึงจะโอนสิทธิและหน้าที่กันได้ซึ่งบุคคลที่รับโอนสิทธิและหน้าที่ใหม่นี้จะต้องมีคุณสมบัติ และ

ต้องยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและหลักเกณฑ์ที่คู่สัญญาเดิมทั้งสองผ่ายได้ตกลงกันไว้

อนึ่งค่าใช้จ่ายและค่าอากรแสตมป์ในการโอนสิทธิหน้าที่ใหม่ก็ดี หรือในการทำใบแทนหรือ

สำเนาสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งของเดิมชำรุดเสียหายให้กับผู้เช่าซื้อก็ดี ให้ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้เช่าซื้อแล้ว

แต่กรณี   เป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

 

          ข้อ ๑๐. ผู้เช่าซื้อต้องเป็นผู้เอาประกันภัยและเสียเบี้ยประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่า กับ

บริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้จัดหา รวมทั้งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรง

เรือนและที่ดินหรือภาษีทรัพย์สินส่วนของทรัพย์สินที่เช่าซื้อไว้ โดยหากผู้ให้เช่าซื้อได้เป็นผู้ออก

ชำระให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระคืนให้ผู้ให้ผู้ให้เช่าซื้อจนครบภายในเวลา ๓๐

วัน นับแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระก่อนแล้ว

 

          ข้อ ๑๑.ผู้เช่าซื้อยินยอมร่วมกับผู้เช่าซื้ออื่นๆที่จะออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประ

โยนช์ของผู้เช่าซื้อร่วมกัน เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงรักษาความสะอาด ถนน ท่อระบาย

น้ำต้นไม้ตลอดจนค่าไฟฟ้าแสงสว่างและค่าซ่อมแซมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย ถ้า

หากผู้ให้เช่าซื้อ ได้เป็นผู้ออกชำระล่วงหน้าหรือแทนไปก่อนแล้ว ผู้เช่าซื้อจะต้องชำระคืนส่วนของ

ตนให้ครบภายในเวลา  ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ออกชำระไปแล้ว

 

          ข้อ ๑๒.เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาเช่าซื้อจนครบถ้วนตามสัญญาในข้อ ๓. หรือได้ชำระ

ราคาเงินสดสุทธิรวมทั้งดอกผลเช่าซื้อคงค้าง หรือเงินชดเชยตามสัญญา ข้อ ๔. ครบถ้วนแล้ว และ

เมื้อผู้เช่าซื้อได้นำหรือจัดหาหลักฐานทางเอกสารที่ต้องใช้ในการทำนิติกรรมมามอบให้หรือมาครบ

ถ้วนแล้ว ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องจัดการโอนกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าซื้อกันนี้ให้กับผู้เช่าซื้อ

ให้เป็นที่เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้ส่งหรือจัดหาหลักฐานมา

ครบถ้วน โดยการนี้ค่าธรรมเนียมในการทำนิติกรรมโอนสิทธิให้ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น

หากผู้ให้เช่าซื้อบิดพริ้วไม่ยอมโอนกรรมสิทธิให้กับผู้เช่าซื้อได้ตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อ

ยินยอมให้ผู้เช่าซื้อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจำนวนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้เต็มจำนวน

 

          หนังสัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฉบับ และคู่สัญญาทั้ง

สองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และต่างได้ยึดถือสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ..........................)

 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่าซื้อ

( ..................................)

ลงชื่อ……………………...…………………ผู้เช่าซื้อ

(................................. )

ลงชื่อ……………………....…………………พยาน

(............................... )

       ลงชื่อ………………………………………พยาน /ผู้เขียน

(............................... )

 

 

 

ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย
เจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินได้กันทางเดินพิพาทไว้เป็นทางเข้าออกสำหรับตึกแถวที่แบ่งขายในการก่อสร้างตึกแถวเจ้าของโครงการได้ก่อสร้างตึกแถวทำกันสาดปูนซิเมนต์รุกล้ำเข้าไปในที่ดินแปลงที่เป็นทางเดินยื่นออกไป 1.5 เมตรต่อมาเจ้าของโครงการถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โจทก์ในคดีนี้ซื้อที่ดินทางเดินจากการขายทอดตลาดและฟ้องขับไล่ผู้ซื้อตึกแถวศาลฎีกาเห็นว่าทางเดินตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรโดยผลของกฎหมายแล้วรวมถึงกันสาดที่ยื่นออกไปด้วย
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย.html

 


การครอบครองปรปักษ์ขาดตอนเมื่อเปลี่ยนเจ้าของ
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ถือเอาระยะเวลาครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองที่ต้องครอบครองติดต่อกัน ไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือไม่ และไม่จำต้องถือเอาทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าของหากบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/การครอบครองปรปักษ์ขาดตอน.html

 

 

เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่?
สภาพของที่ดินภาระจำยอมใช้เป็นเพียงทางเดินเท่านั้น รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้เพราะมีขั้นบันไดลงไปสู่ถนนสาธารณะ การที่เจ้าของที่ดินสร้างแผงร้านค้าโดยเว้นทางเท้าไว้ถึง 2.50 เมตร จึงไม่ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่? ศาลเห็นว่าทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของผู้อื่นนั้นเป็นทางที่ใช้สัญจรอยู่ในโครงการหมู่บ้านและที่ดินจัดสรร ดังนั้น ไม่ว่ารถยนต์จะสามารถเข้าออกทางได้หรือไม่ก็ตาม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่.html

 

 


จดภาระจำยอมให้แค่เดินผ่านแต่ปลูกสร้างหลังคาและวางของขาย
ที่ดินของโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมให้เป็นทางเดินให้จำเลยใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะ แต่จำเลยได้ก่อสร้างหลังคานำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่าย ทำที่จอดรถในทางภาระจำยอม จำเลยอ้างได้นำเอาวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 บิดามารดาโจทก์ มิได้คัดค้านศาลเห็นว่าที่ดินของโจทก์ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยในเรื่องทางเดิน โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะไปหวงห้ามมิให้เดินผ่าน จำเลยนำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายบนทางภาระจำยอม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/จดภาระจำยอมให้เป็นทางเดิน.html

 

 

การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมาย
การที่นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิแก่นายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมิดต่อลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายไปคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2554) การรับช่วงสิทธิจะมีได้จึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้
http://www.peesirilaw.com/รับช่วงสิทธิ/การรับช่วงสิทธิ.html

 

 

ออกเช็คไม่ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญา?
ถือได้ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีวันที่ออกเช็คและวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่ภริยานำเช็คมาสลักหลังและเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายเองตามที่ภริยาตกลงกับผู้รับเช็ค(ผู้ทรง)ในภายหลังก็เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7152/2554)
http://www.peesirilaw.com/ตั๋วเงิน/ความผิดจากการใช้เช็ค.html

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *

 


 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน