ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง

 
 


 


 

                                                                       สัญญาเช่าช่วง

 

 

ทำที่…………………………………

วันที่ ………………………………

           สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า

“ ผู้ให้เช่าช่วง “ ฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………………………………………..…………..ซึ่งต่อไป

ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้เช่าช่วง “ อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาเช่ากัน

ดังมีข้อความต่อไปนี้

 

          ข้อ ๑. ผู้ให้เช่าช่วง ยินยอมให้ผูเช่าช่วงเช่า และผู้เช่าช่วงตกลงเช่าอาคาร

ของ ………… …………เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น………………ตารางเมตร ในอัตราตาราง

เมตรละ……….บาท (…………………………………………..บาท) ตามแผนผังต่อท้ายสัญญานี้

หมายเลข……………. มีกำหนดเวลา ๓ ปี(สามปี) นับแต่วันที่ ………เดือน ………………

พ.ศ………………. ถึงวันที่ ………… เดือน …………………พ.ศ……………… ในอัตราค่าเช่าเดือน

ละ……………………….. บาท (……………………………………….. บาท) โดยกำหนดชำระภายใน

วันที่……………ของแต่ละเดือน

 

          ข้อ ๒. ผู้เช่าช่วงตกลงวางเงินจำนวน ………….. บาท (………………………………บาท)

ไว้ต่อผู้ให้เช่าช่วง โดยจำนวนเงิน……..……… บาท (…………………………..………….บาท)ให้คิดเป็น

ค่าเช่า ๓ เดือนแรกตามสัญญานี้ และอีก ……………………บาท (………………………………..บาท)

วางไว้เพื่อเป็นมัดจำตามระยะเวลาในสัญญาเช่านี้ใช้บังคับอยู่ และให้ถือเป็นค่าเช่าตามสัญญานี้

เป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายของสัญญษนี้ โดยตกลงว่า เงินมัดจำนี้ ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิจะหักเป็นค่า

เสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าช่วงนี้ โดยความผิดของผู้เช่าช่วง หรือหักเป็นค่าเช่าใน

กรณีผู้เช่าช่วงค้างชำระค่าเช่าก็ได้

 

          ข้อ ๓. การเช่านี้หมายความถึงการเช่าภายในบริเวณอาคารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑. เท่านั้น

ไม่รวมถึงบริเวณสถานที่นอกอาคาร

 

          ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำสถานที่ หรืออาคารตามสัญญาเช่านี้ ไม่ว่าวส่วนหนึ่งส่วนใด

หรือทั้งหมดไปให้บุคลอื่นเช่าช่วงต่อไปอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้เช่าช่วง

เป็นลายลักษณ์อักษร

 

          ข้อ ๕. สินค้าที่ผู้เช่าช่วงได้นำมาเก็บภายในสถานที่หรืออาคารที่เช่านั้น จะต้องไม่เป็นของ

ต้องห้ามตามกฎหมายที่ห้ามมีหรือครอบครองไว้ และสินค้านั้น ผู้เช่าช่วงจะนำมาเก็บไว้ได้แต่ภาย

ในอาคารให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ก่อให้เกะกะรุงรังเป็นภัยต่อเชื้อเพลิงได้ และห้ามมิให้นำสินค้าออก

มาวางเก็บไว้ในบริเวณนอกสถานที่ หรืออาคารที่เช่าตามสัญญาเช่านี้ ทั้งผู้เช่าช่วงจะต้องไม่กระทำ

การใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งผู้เช่าช่วงต้องยินยอมให้ผู้ให้

เช่าช่วงเข้าตรวจดูสถานที่หรืออาคารที่เช่าได้ โดยผู้ให้เช่าช่วงต้องแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบล่วงหน้า

ในเวลาพอสมควร

 

          ข้อ ๖. ผู้เช่าช่วงจะต่อเติมสถานที่หรืออาคารที่เช่าไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ให้

เช่าช่วงเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และบรรดาสิ่งต่อเติมซึ่งถ้ารื้อถอนไปแล้วทำให้สถานที่เช่าเสีย

หายจะต้องตกเป็นกรรมสิทธิของผู้ให้เช่าช่วงทันที่ เมื่อสัญญาเช่านี้เลิกแล้วต่อกันผู้เช่าช่วงจะรื้อ

ถอนเอาไปมิได้

 

           ข้อ ๗. ผู้เช่าช่วงจะรักษาสถานที่หรืออาคารเช่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและต้องเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาอย่างวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากผู้ให้เช่าช่วงเห็นว่าส่วนใด

ชำรุดบกพร่อง อันเกิดจากการใช้ของผู้เช่าช่วงจะแจ้งให้ผู้เช่าช่วงทราบ และผู้เช่าช่วงต้องซ่อมแซม

รักษาทันทีหากผู้เช่าช่วงมิได้ซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าช่วงเห็นสมควรเองแล้ว ผู้ให้เช่า

ช่วงจะจัดการซ่อมแซมโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงเอง

 

           ข้อ ๘. บริเวณรอบนอกสถานที่หรืออาคารที่เช่านั้น ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำสิ่งของหรือรถ

ยนต์บรรทุกกีดขวางทางสัญจรไปมา และห้ามกีดขวางทางของผู้อื่นใช้สอยไปมาด้วย

 

           ข้อ ๙. ห้ามมิให้ผู้เช่าช่วงนำคนงานหรือบุคคลอื่นใดเข้าพักอาศัยในอาคารที่เช่าหรือ

บริเวณนอกอาคารที่เช่า เว้นแต่เป็นบุคคลที่ผู้เช่าช่วงนำมาเป็นยามเฝ้าหรือดูแลโกดังเก็บสินค้า

ของผู้เช่าช่วงเอง

 

           ข้อ ๑๐. การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า และการใช้โทรศัพท์เฉพาะส่วนของผู้เช่าช่วง เป็นหน้าที่

ของผู้เช่าช่วงที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายของผู้เช่าช่วงทั้งสิ้น

 

           ข้อ ๑๑. การเสียภาษีโรงเรือนเนื่องจากการเช่านี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าช่วงต้องเสียเอง

 

          ข้อ ๑๒. หากผู้เช่าช่วงประสงค์จะเลิกสัญญานี้ ผู้เช่าช่วงจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ให้เช่าช่วง

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือนก่อนวันเลิกเช่า และเป็นหน้าที่ของผู้เช่าช่วงต้องส่งสถานที่หรือ

อาคารที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงในสภาพเรียบร้อยตามเดิม หากเกิดความเสียหายข้นเนื่องจากการ

กระทำของผู้เช่าช่วง ผู้เช่าช่วงจะต้องจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยค่าใช้จ่ายของผู้

เช่าช่วงเองทั้งสิ้น

 

          ข้อ ๑๓. หากผู้เช่าช่วงประพฤติ หรือปฏิบัติ หรืองดเว้นปฏิบัติ ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแล้ว

ผู้ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่านี้ได้

 

           สัญญานี้ได้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่าน

และเข้าใจข้อความแห่งสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงรายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และ

ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่าช่วง

(............................ )

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่าช่วง

(............................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(............................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(............................. )

ข้าพเจ้าผู้ให้เช่าทราบข้อความข้างบนนี้แล้ว ยินยอมอนุญาตให้เช่าช่วงได้

ลงชื่อ………………………………………ผู้ให้เช่า

( .................................)

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(.................................. )

ลงชื่อ………………………………………พยาน

(................................. )

 

 

 

 

 ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย
เจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินได้กันทางเดินพิพาทไว้เป็นทางเข้าออกสำหรับตึกแถวที่แบ่งขายในการก่อสร้างตึกแถวเจ้าของโครงการได้ก่อสร้างตึกแถวทำกันสาดปูนซิเมนต์รุกล้ำเข้าไปในที่ดินแปลงที่เป็นทางเดินยื่นออกไป 1.5 เมตรต่อมาเจ้าของโครงการถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย โจทก์ในคดีนี้ซื้อที่ดินทางเดินจากการขายทอดตลาดและฟ้องขับไล่ผู้ซื้อตึกแถวศาลฎีกาเห็นว่าทางเดินตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรโดยผลของกฎหมายแล้วรวมถึงกันสาดที่ยื่นออกไปด้วย
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/ภาระจำยอมที่เกิดจากการจัดสรรที่ดินขาย.html

 


การครอบครองปรปักษ์ขาดตอนเมื่อเปลี่ยนเจ้าของ
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ถือเอาระยะเวลาครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองที่ต้องครอบครองติดต่อกัน ไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือไม่ และไม่จำต้องถือเอาทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าของหากบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/การครอบครองปรปักษ์ขาดตอน.html

 

 

เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่?
สภาพของที่ดินภาระจำยอมใช้เป็นเพียงทางเดินเท่านั้น รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้เพราะมีขั้นบันไดลงไปสู่ถนนสาธารณะ การที่เจ้าของที่ดินสร้างแผงร้านค้าโดยเว้นทางเท้าไว้ถึง 2.50 เมตร จึงไม่ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่? ศาลเห็นว่าทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของผู้อื่นนั้นเป็นทางที่ใช้สัญจรอยู่ในโครงการหมู่บ้านและที่ดินจัดสรร ดังนั้น ไม่ว่ารถยนต์จะสามารถเข้าออกทางได้หรือไม่ก็ตาม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่.html

 

 


จดภาระจำยอมให้แค่เดินผ่านแต่ปลูกสร้างหลังคาและวางของขาย
ที่ดินของโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมให้เป็นทางเดินให้จำเลยใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะ แต่จำเลยได้ก่อสร้างหลังคานำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่าย ทำที่จอดรถในทางภาระจำยอม จำเลยอ้างได้นำเอาวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 บิดามารดาโจทก์ มิได้คัดค้านศาลเห็นว่าที่ดินของโจทก์ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยในเรื่องทางเดิน โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะไปหวงห้ามมิให้เดินผ่าน จำเลยนำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายบนทางภาระจำยอม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/จดภาระจำยอมให้เป็นทางเดิน.html

 

 

การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมาย
การที่นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิแก่นายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมิดต่อลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายไปคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2554) การรับช่วงสิทธิจะมีได้จึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้
http://www.peesirilaw.com/รับช่วงสิทธิ/การรับช่วงสิทธิ.html

 

 

ออกเช็คไม่ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญา?
ถือได้ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีวันที่ออกเช็คและวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่ภริยานำเช็คมาสลักหลังและเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายเองตามที่ภริยาตกลงกับผู้รับเช็ค(ผู้ทรง)ในภายหลังก็เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7152/2554)
http://www.peesirilaw.com/ตั๋วเงิน/ความผิดจากการใช้เช็ค.html

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *

 


 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน