ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม

 

สัญญาภารจำยอม

 

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่……………………

ทำที่………………………………ระหว่าง

(ก)……………………………………………..ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………………

ถนน…………….เขต……………..จังหวัด………………โดย……………………………………

(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” กับ

(ข)………………………………………………………………………………………….

(ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าของ”)

คู่สัญญาตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

          1. ในสัญญานี้

(ก) “สามยทรัพย์” หมายถึง ที่ดินที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน เลขที่…………………

และที่ดินแปลงย่อยตามโฉนดที่จะได้แบ่งแยกจากโฉนดเดิมดังกล่าวข้างต้น และหมายรวมถึง

ที่ดินที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับภารยทรัพย์ซึ่งเป็น (หรือจะได้เป็น) ถนน ทางเดิน ไหล่ถนน ที่ว่าง

เว้น หรือที่ดินอื่นที่อนุญาตให้ใช้ร่วมกัน

(ข) “ภารยทรัพย์” หมายถึง ที่ดิน (และสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว หรือ

ที่จะปลูกสร้างในภายหน้า) ที่ปรากฏตามโฉนดเลขที่………………………..ดังระบุไว้ในสัญญา

ซื้อขายที่ดินฉบับที่ทำขึ้นในวันเดียวกันนี้ ระหว่างคู่สัญญาเดียวกันนี้

 

          2. เพื่อให้การพัฒนาที่ดินตามโครงการได้เป็นไปในทางที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อให้เจ้า

ของที่ดินแปลงย่อยใช้ที่ดินของตนในทางที่ถูกต้อง มิใช่เพื่อประโยชน์อื่นใดอันอาจก่อให้มูลค่า

ของที่ดินข้างเคียงต้องด้อยลง คู่สัญญาจึงตกลงกันว่า ภารยทรัพย์ต้องตกอยู่ในภารจำยอมดังจะระบุ

ต่อไปนี้ และขอให้สำนักงานที่ดินจดทะเบียนภารจำยอมและทำการบันทึกลงในโฉนดด้วย

(ก) มิให้ใช้ภารยทรัพย์เพื่อการอื่น เว้นแต่ใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นและห้ามใช้

เป็นที่อยู่อาศัยโดยเด็ดขาด ภายหลังที่การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง (ไม่

ว่าถาวรหรือชั่วคราว) ขึ้นใหม่บนภารยทรัพย์นั้น หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่โดยที่มิ

ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับสัญญา

(ข) การประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดย

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 และระเบียบกฎหมายพร้อมทั้งข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

และโดยเฉพาะน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลอื่นใดที่เกิดขึ้นจากโรงงาน จะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมาย

และโรงงานไม่อาจก่อให้เกิดเสียง ความสั่นสะเทือน กลิ่น ไอระเหย ควัน ควันดำ ขี้เถ้า

หรือฝุ่นละออง ในระดับที่ผู้รับสัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจรบกวนและอาจเป็นอันตรายต่อ

ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

(ค) โรงงานที่สร้างขึ้นบนภารยทรัพย์มีสิทธิได้รับบริการน้ำใช้ ท่อระบายน้ำ และที่ทิ้ง

ขยะมูลฝอยที่จัดให้มีโดยผู้รับสัญญา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการบริการอย่างอื่น หรือวิธีการ

อื่นในการระบายน้ำหรือทิ้งขยะ

(ง) ผู้รับสัญญา มีสิทธิที่จะเดินสายผ่านและฝังท่อลงในภารยทรัพย์ได้ตามที่ผู้รับ

สัญญาจะเห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ และเพื่อการนี้ให้ผู้รับสัญญา

มีสิทธินำคนงานเข้าไปในภารยทรัพย์ เพื่อการเดินสายและฝังท่อในระหว่างเวลาที่ผู้รับสัญญาจะ

เห็นสมควร นอกจากนี้เมื่อเดินสายและฝังท่อแล้ว ผู้รับสัญญาหรือตัวแทนมีสิทธิเข้าไปใน

ภารยทรัพย์เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาสายหรือท่อนั้น

(จ) มิให้นำภารยทรัพย์ไปแบ่งแยก แบ่ง แยก เพื่อขาย ขายต่อ ยกให้ โอน หรือจำหน่าย

โดยการอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน

(ฉ) มิให้ติดป้าย แผงโฆษณา ข้อความในทางโฆษณาในภารยทรัพย์ เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญาก่อน อย่างไรก็ตามผู้รับสัญญาไม่สามารถห้ามการติดตั้งป้าย

โฆษณาชื่อและธุรกิจของเจ้าของโรงงานอันเหมาะสมโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

(ช) บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะนำมาเลี้ยงไว้ในที่ภารยทรัพย์ไม่ได้ เว้นแต่สัตว์ที่ต้อง

นำมาใช้เพื่อการวิจัย

 

          3. ในกรณีมีการปฏิบัติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับภารจำยอมส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อได้รับการแจ้ง

เป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา เจ้าของภารยทรัพย์จะต้องละเว้นการปฏิบัติผิดข้อตกลงทันที ไม่ว่า

จะโดยการละเว้นกระทำการที่เป็นการขัดต่อข้อตกลง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขัดต่อข้อตกลงออกไป

ทันที และปรับให้ภารยทรัพย์กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือกระทำโดยประการอื่นเพื่อให้การปฏิบัติผิด

สัญญาหมดสิ้นไป

 

          4. สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานที่ดิน 1 ฉบับ

คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ………………………………………….)

 

          คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดในข้อความแห่งสัญญาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและ

ประทับตรา (หากมี) ไว้ต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน

 

ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับสัญญา

( ..................................)

ลงชื่อ………………….....…………………………..เจ้าของ

(.................................. )

ลงชื่อ………………….....…………………………..พยาน

( .................................)

ลงชื่อ…………………………...…………………..พยาน

( ................................)

 

 

 

ปรึกษากฎหมาย กับ ทนายความ ลีนนท์. ... ค้นหากระทู้รวมทั้งหมดที่นี่ -คำถามและคำตอบจะแสดงผลภายหลัง-ปรึกษากฎหมาย/คลิ๊ก!สร้างกระทู้ใหม่ ...
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=webboard

 


การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมาย
การที่นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิแก่นายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมิดต่อลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายไปคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2554) การรับช่วงสิทธิจะมีได้จึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้
http://www.peesirilaw.com/รับช่วงสิทธิ/การรับช่วงสิทธิ.html

 

 

ออกเช็คไม่ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญา?
ถือได้ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีวันที่ออกเช็คและวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่ภริยานำเช็คมาสลักหลังและเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายเองตามที่ภริยาตกลงกับผู้รับเช็ค(ผู้ทรง)ในภายหลังก็เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7152/2554)
http://www.peesirilaw.com/ตั๋วเงิน/ความผิดจากการใช้เช็ค.html

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *
 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน