ReadyPlanet.com
dot
สำนักงานทนายความ
dot
bulletชื่อสำนักทนายความ
dot
พระราชบัญญัติ
dot
bulletพระราชบัญญัติ
dot
ประมวลกฎหมาย
dot
bulletป.แพ่งและพาณิชย์
bulletป.อาญา
bulletป.วิอาญา
bulletป.วิแพ่ง
bulletป.กฎหมายที่ดิน
dot
บทความเฉพาะเรื่อง
dot
bulletทรัพย์สินทางปัญญา
bulletนิติกรรม
bulletสัญญายอมความ
bulletคดีมรดก
bulletอายุความฟ้องคดี
bulletครอบครองปรปักษ์
bulletสัญญาเช่าซื้อขายฝาก
bulletคดีแรงงาน
bulletฎีกาคดีอาญา
bulletคดียาเสพติดโทษจำคุก
bulletคดีเช็คและตั๋วเงิน
bulletการสิ้นสุดแห่งการสมรส
bulletฎีกาปี2550
bulletฎีกาวิอาญา
bulletทรัพย์สินสามีภริยา
bulletคำพิพากษาคำสั่งศาล
bulletทรัพย์สินกรรมสิทธิ์
bulletหนี้ร่วมสามีภริยา
bulletพรบ.อาวุธปืน
dot
Newsletter

dot
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มอบโฉนดพร้อมหนังสือมอบอำนาจไว้เป็นประกัน)

 

 

                                               สัญญากู้ยืมเงิน

 

 

ทำที่.............................

วันที่...........เดือน............พ.ศ.....................

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง................................………..อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่.............

ซอย.......................ถนน.....................แขวง/ตำบล..........…....…....เขต/อำเภอ.....................

จังหวัด...............................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง

กับ......................................อายุ..…...ปี อยู่บ้านเลขที่...............ซอย.................

ถนน....................…………..แขวง/ตำบล............................…......เขต/อำเภอ............…...

จังหวัด......................……..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

 

          ข้อ 1 ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้เงินตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจำนวน.....…….........บาท

(................................) และผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญานี้ โดย

รับเป็นเงินสด/เช็คของธนาคาร....................……..สาขา............…............เช็คเลข

ที่......................ลงวันที่....................จำนวนเงิน.................บาท (............................)

 

          ข้อ 2 ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ......................…..ต่อปี โดยกำหนด

ส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ.........................…...บาท (........................................) ภายใน

วันที่......................................ของเดือนทุก ๆ เดือน

 

          ข้อ 3 ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในวันที่......................…..........

 

          ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนถึงกำหนดเวลาในสัญญาข้อ 3 ผู้ให้กู้

จะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืนเท่านั้น

 

          ข้อ 5 ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนก่อนถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน

สัญญาข้อ 3 ได้ แล้วแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งแสดงเหตุให้ผู้กู้ทราบ และในกรณีเช่นนี้

ผู้กู้จะชำระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้โดยไม่อิดเอื้อนและจะไม่ยกประโยชน์ในเรื่องเงื่อนเวลามาเป็น

ข้อต่อสู้ผู้ให้กู้แต่ประการใด

 

           ข้อ 6 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบโฉนดที่ดินเลข

ที่..............เลขที่ดิน.........หน้าสำรวจ.......….…....แขวง/ตำบล............เขต/อำเภอ......................

จังหวัด......................เนื้อที่ดินจำนวน.................และแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจของกรม

ที่ดินซึ่งผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบอำนาจไว้แล้ว พร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้กู้กับสำเนา

ทะเบียนบ้านของผู้กู้ ให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้

หากผู้กู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระแก่ผู้ให้กู้

 

           ข้อ 7 ผู้กู้สัญญาว่าหากผู้กู้ย้ายที่อยู่จากภูมิลำเนาดังที่แจ้งไว้ข้างต้นตามสัญญาฉบับนี้ ผู้กู้

จะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด...........……...วัน นับจากวันที่ย้ายภูมิลำเนาฉะนั้น

ให้ถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา

 

           ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บังคับชำระหนี้ทั้งหมดได้

ทันทีพร้อมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามตลอดจนค่าธรรมเนียม

ศาล และค่าทนายความให้แก่ผู้ให้กู้ทั้งสิ้น

 

           ข้อ 9 การติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้นั้นตกลงให้ถือว่าการบอกกล่าวหรือการแจ้งเป็น

หนังสือไปยังภูมิลำเนาของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมี

ผู้อื่นรับไว้แทนหรือภูมิลำเนาของผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานที่ถูกรื้อ หรือปิดทิ้งไว้ หรือไม่มีผู้

ใดยอมรับ หรือเจ้าพนักงานแจ้งว่าหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่พบ เป็นการบอกกล่าวหรือ

การแจ้ง หรือหนังสือดังกล่าวเหล่านี้ได้ส่งไปให้แก่ผู้กู้โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

          ข้อ 10 ความล่าช้าหรือการผ่อนปรนเงื่อนไขข้อกำหนดแห่งสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อใด ๆ ของ

ผู้ให้กู้ก็ดี การใช้สิทธิตามสัญญาฉบับนี้ของผู้ให้กู้ ไม่ว่าจะใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน

ก็ดีไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ ของผู้ให้กู้ หรือเป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะใช้สิทธิอื่น ๆ หรือ

สิทธินั้นต่อไปอีกหรือในการใช้สิทธิอย่างอื่นใด ๆ

 

          ข้อ 11 สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอิสระจากกัน และในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญานี้

ศาลไม่บังคับให้ก็สัญญาที่เหลือยังคงมีผลใช้บังคับได้

 

 

          คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่โดยความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ทำเป็นหนังสือ จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

                      ลงชื่อ.............................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม

(.........................….....….......)

ลงชื่อ..........................……….....…ผู้กู้

(.............................................)

          ลงชื่อ..........................................พยาน

(..........................................)

      ลงชื่อ.....................................พยาน

(..........................................)

 

 

 

 

 

การครอบครองปรปักษ์ขาดตอนเมื่อเปลี่ยนเจ้าของ
การนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์ถือเอาระยะเวลาครอบครองของฝ่ายผู้ครอบครองที่ต้องครอบครองติดต่อกัน ไม่ต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกครอบครองว่าจะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือไม่ และไม่จำต้องถือเอาทางฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ละคนที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นเกณฑ์ในการเริ่มนับระยะเวลาครอบครองใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าของหากบุคคลภายนอกรับโอนโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/การครอบครองปรปักษ์ขาดตอน.html

 

 

เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่?
สภาพของที่ดินภาระจำยอมใช้เป็นเพียงทางเดินเท่านั้น รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้เพราะมีขั้นบันไดลงไปสู่ถนนสาธารณะ การที่เจ้าของที่ดินสร้างแผงร้านค้าโดยเว้นทางเท้าไว้ถึง 2.50 เมตร จึงไม่ทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่? ศาลเห็นว่าทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินของผู้อื่นนั้นเป็นทางที่ใช้สัญจรอยู่ในโครงการหมู่บ้านและที่ดินจัดสรร ดังนั้น ไม่ว่ารถยนต์จะสามารถเข้าออกทางได้หรือไม่ก็ตาม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/เจ้าของที่ดินมีสิทธิสร้างแผงร้านค้าบนทางภาระจำยอมหรือไม่.html

 

 


จดภาระจำยอมให้แค่เดินผ่านแต่ปลูกสร้างหลังคาและวางของขาย
ที่ดินของโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมให้เป็นทางเดินให้จำเลยใช้เป็นทางเข้าออกไปสู่ทางสาธารณะ แต่จำเลยได้ก่อสร้างหลังคานำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่าย ทำที่จอดรถในทางภาระจำยอม จำเลยอ้างได้นำเอาวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2529 บิดามารดาโจทก์ มิได้คัดค้านศาลเห็นว่าที่ดินของโจทก์ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยในเรื่องทางเดิน โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะไปหวงห้ามมิให้เดินผ่าน จำเลยนำวัสดุก่อสร้างมาวางจำหน่ายบนทางภาระจำยอม
http://www.peesirilaw.com/ครอบครองปรปักษ์/จดภาระจำยอมให้เป็นทางเดิน.html

 

 

การรับช่วงสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอำนาจของกฎหมาย
การที่นายจ้างจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กฎหมายไม่ได้ให้สิทธิแก่นายจ้างเรียกเอาเงินทดแทนที่จ่ายไปนั้นคืนจากผู้ทำละเมิดต่อลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างจึงไม่อาจอ้างการรับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายไปคืนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7630/2554) การรับช่วงสิทธิจะมีได้จึงต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้รับช่วงสิทธิได้
http://www.peesirilaw.com/รับช่วงสิทธิ/การรับช่วงสิทธิ.html

 

 

ออกเช็คไม่ลงวันที่ไม่มีความผิดทางอาญา?
ถือได้ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีวันที่ออกเช็คและวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด การที่ภริยานำเช็คมาสลักหลังและเป็นผู้ลงวันที่สั่งจ่ายเองตามที่ภริยาตกลงกับผู้รับเช็ค(ผู้ทรง)ในภายหลังก็เป็นเพียงแต่ให้เช็คมีรายการต่างๆ สมบูรณ์ตามกฎหมายเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในทางแพ่งเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ออกเช็คมีความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7152/2554)
http://www.peesirilaw.com/ตั๋วเงิน/ความผิดจากการใช้เช็ค.html

ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ 0859604258  *  www.peesirilaw.com  *

 

 

 
แบบสัญญาประเภทต่าง ๆ แบบพิมพ์สัญญา

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง) article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม article
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่สอง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามที่รังวัดได้จริงหรือเหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมายกแปลง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าตึกแถว
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าที่ดิน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าบ้าน
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่หนึ่ง)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าห้องพักอาศัย (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่า (1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (แบบที่สาม)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา (แบบที่3)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีบุคคลค้ำประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)
แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่สอง)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกัน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน (2)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (ให้ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจอง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าช่วง
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาเช่าซื้อที่ดินและอาคาร
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาถือกรรมสิทธิ์ร่วม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญานายหน้า (ซื้อขายที่ดิน)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาภารจำยอม
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิเก็บกิน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาให้สิทธิอาศัย
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนหุ้น
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาโอนสิทธิการเช่า
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือทัณฑ์บน
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ปรึกษาทนาย0841302058
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ ปรึกษาทนาย0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 1)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือรับสภาพหนี้ (แบบที่ 2) ปรึกษาทนาย 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม หนังสือหย่าโดยความยินยอม ปรึกษาทนายความ 0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขาย ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาซื้อขายรถยนต์ ปรึกษาทนายความ0859604258
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างว่าความ
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาขายฝากทั่วไป (แบบขายฝากสังหาริมทรัพย์)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการบ้านจัดสรร)
ตัวอย่าง แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน